Головна » Файли » Прозоро » Статут школи

Статут Верхньосірогозької загальнооосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
2018-01-30, 2:05:25


І. Загальні положення

1.1.Верхньосірогозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради Херсонської області створена 10 січня 1973 року рішенням Нижньосірогозької районної ради народних депутатів трудящих Херсонської області за №4/26, знаходиться у комунальній власності.
1.2. Юридична адреса школи:
74722 Херсонська область,
Нижньосірогозький район,
с. Верхні Сірогози,
вул. Молодіжна, 1
Тел. (05540) 4 – 71 – 40
1.3. Верхньосірогозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради Херсонської області (далі – школа) є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний код, власні реєстраційні та спеціальні рахунки, самостійний баланс. Бухгалтерський облік в школі може здійснюватися самостійно або комунальною установою «Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти Нижньосірогозького району» на договірних засадах.
1.4. Школа є неприбутковим закладом.
1.5. Засновником школи є Верхньосірогозька сільська рада Нижньосірогозького району Херсонської області (рішення від 10 січня 1973 року №4/26).
1.6. Головною метою школи є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.7. Головним завданням школи є:
- забезпечення реалізації прав громадян на базову загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед Законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язку людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
- організація профільного навчання у ІІІ ступені школи.
1.8. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом.
1.9. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом, розпорядженнями та наказами органів державного управління освітою.
1.10. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: - безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; - дотримання фінансової дисципліни.
1.11. В школі визначена російська мова навчання. Починаючи з 2017 року здійснюватиметься набір у 1 клас з вивченням української мови, що забезпечить поступовий перехід на школу з українською мовою навчання.
1.12. Школа має право:
- користуватися пільгами, передбаченими державою;
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
- здійснювати самостійну видавничу діяльність;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів;
- встановлювати форму для учнів;
- встановлювати власну символіку та атрибутику;
- виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
1.13. В складі школи створюються та функціонують:
 методичні об’єднання - вчителів початкових класів, класних керівників, вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклу предметів;
 творчі групи.
1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються школою і здійснюється шкільною медичною сестрою,фельдшерсько-акушерським пунктом села Верхні Сірогози та на базі центральної районної лікарні.
1.15. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1 Школа планує свою роботу самостійно. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки базових навчальних планів із конкретизацією варіативної складової освіти. Робочий навчальний план погоджується радою школи і затверджується відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Нижньосірогозького району.
2.3. Відповідно до робочого навчального плану школи педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.
2.4 Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання.
Для дітей з фізичними та розумовими вадами за рішенням педради, відповідно медичним висновкам організується індивідуальне навчання.
2.5. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школа організує навчання в старшій школі за профільними напрямами.
2.6. Школа приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Ни жньосірогозької райдержадміністрації.
2.7. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання школа може направляти учнів до міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Школа і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження.
2.8. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.
2.9. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви від батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи ІII ступеня - документ про відповідний рівень освіти.
У разі потреби учень може перейти протягом будь – якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.10. У школі першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на семестри:
І – з 01 вересня до зимових канікул;
ІІ – з кінця зимових канікул до 01 липня.
2.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності, не пов'язані з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
2.13. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької райдержадміністрації з урахуванням місцевих вимог, специфіки та профілю школи щорічно радою школи затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.
2.14. Тривалість уроків становить:
- для першого класу - 35 хвилин;
- для 2-4 класів - 40 хвилин;
- усіх інших - 45 хвилин.
Тривалість малих перерв між уроками - 10 хвилин, великих – 20 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької райдержадміністрації.
2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.
Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання та технологій. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).
Тижневий режим роботи школи фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, спеціальні курси, позакласні заняття та заходи, передбачені розкладом уроків і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань.
2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
Домашні завдання учням 1 класу не задаються.
2.17. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів школи визначаються МОН. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
2.18. Доцільність виставлення оцінки з поведінки, за участь у суспільно- корисній, громадській діяльності у школі визначається рішенням педагогічної ради школи.
До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.
Навчання у випускних (4, 9 і 11) класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.
В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.
Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.19. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.20. Порядок переведення учнів визначається «Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р. №762 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за №924/27369.
2.21. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1547 від 30 грудня 2014 року та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.
2.23. Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.24. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
- по закінченні початкової школи – табель успішності;
- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
Випускникам 9, 11 (12) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
2.25. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення – стипендії, премії, подарунки в межах коштів, передбачених на ці цілі, похвальні грамоти, подяки, похвальні листи «За високі досягнення у навчанні».
За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

IІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу школі є:
- учні; - педагогічні працівники; - психолог;
- бібліотекар; - технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;
- батьки (особи, які їх замінюють ); - представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 3.3. Учні мають право:
 доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти
 на вибір профілю, форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно-спортивною базою школи;
 на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці
 отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.
3.4. Учні зобов’язані:
 оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 підвищувати свій загальний культурний рівень;
 брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
 дотримуватися вимог законодавства, Статуту, правил внутрішнього розпорядку моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 носити шкільну форму, затвердженого зразка;
 підтримувати традиції школи;
 підтримувати у чистоті і порядку територію і приміщення школи, бережливо ставитися до майна школи, відшкодовувати завдані ними збитки;
 дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
3.7. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
3.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником школи і затверджується відповідним органом управління освітою.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
3.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.
3.11. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.
За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.
3.12. Педагогічні працівники мають право на:
 самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;
 навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 вносити керівництву школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 виявлення педагогічної ініціативи;
 позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
 на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;
 порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
3.13. Педагогічні працівники зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника школи;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
- сприяти зростанню іміджу школи;
- виконувати накази і розпорядження керівника школи, органів управління освітою;
- вести відповідну документацію.
3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.
3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
 забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;
 поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
 постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.17. Представники громадськості мають право:
 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;
 керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
 проводити консультації для педагогічних працівників;
 брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.18. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту школи, виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
3.19. Учасники навчально-виховного процесу за невиконання своїх обов'язків, порушення Статуту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
3.20. При реорганізації чи ліквідації школи його працівникам і особам, які навчаються в ньому гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

ІV. Управління школою

4.1. Управління школою здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької райдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.
Призначення на посаду та звільнення з посади директора школи здійснює відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора та інших педагогічних працівників навчального здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за поданням директора школи.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
 працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;
 учнів школи другого ступеня — класними зборами;
 батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, Засновник.
Загальні збори:
 обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 заслуховують звіт директора і голови ради школи;
 розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
 затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;
 приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
 сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
 розширення колегіальних форм управління школою;
 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями ради є:
 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 формування навичок здорового способу життя;
 створення належного педагогічного клімату в школі;
 сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості базової середньої освіти;
 стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.
Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 дотримання вимог законодавства України;
 колегіальності ухвалення рішень;
 добровільності і рівноправності членства;
 гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, Засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається зі складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада школи:
 організовує виконання рішень загальних зборів;
 вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
 разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
 затверджує режим роботи школи;
 сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Нижньосірогозької райдержадміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 розглядає питання родинного виховання;
 бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 сприяє педагогічній освіті батьків та осіб, що їх замінюють;
 сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 розглядає питання здобуття обов’язкової базової середньої освіти учнями;
 організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
 вносить пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При школі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності базової середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
 сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості базової загальної середньої освіти;
 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;
 зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази школи;
 організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 запобігання дитячій бездоглядності;
 сприяння працевлаштуванню випускників школи;
 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою.
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 дотримання вимог законодавства України;
 самоврядування;
 колегіальності ухвалення рішень;
 добровільності і рівноправності членства;
 гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
 скликає і координує роботу піклувальної ради;
 готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
 вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно – спортивної та лікувально – оздоровчої бази школи;
 залучати додаткові джерела фінансування школи;
 вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;
 стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.6. Директор школи:
 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 організовує навчально-виховний процес;
 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;
 забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 розпоряджається в установленому порядку шкільним майном школи та його коштами;
 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) коллективу;
 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;
 створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.8.У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор школи.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
 удосконалення і методичного забезпечення навчально - виховного процесу, планування та режиму роботи школи;
 варіативної складової робочого навчального плану;
 переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 участі в інноваційній та експериментальній діяльності
закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;
 морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.
4.10 Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.
5.2. Майно школи належить їй на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту школи та укладених нею угод.
5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного залу, актової зали бібліотеки, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення технічного персоналу.
5.6. Відповідно до рішення Сірогозької сільської ради від 24.07.1990 року №12 школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, господарські будівлі.
VІ. Фінансово – господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису школи є:
 кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 кошти фізичних, юридичних осіб;
 доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок;
 благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.4. Відчуження школою основних засобів, списання та передача майна здійснюються тільки за рішенням власника майна. Установа має право передавати в оренду належне йому на праві оперативного управління майно у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням власника.
6.5. Кошти школи зберігаються на її рахунках в органах Державного казначейства і знаходяться в повному її розпорядженні для фінансування видатків на утримання закладу.
6.6. Школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що відносяться до її компетенції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, судах;
- укладати цивільні та господарські договори;
- розвивати власну матеріально-технічну базу;
- бути користувачем рухомого і нерухомого майна,;
- мати у своєму користуванні автотранспортні засоби;
- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
6.7. Право першого підпису на платіжних, фінансових та інших документах надається директору школи, на час відсутності директора (відпустка, відрядження та з інших поважних причин), право першого підпису може бути надано його заступнику або іншому працівнику школи відповідно до наказу директора.
6.8. Школа може здійснювати бухгалтерський облік самостійно або через комунальну установу «Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти Нижньосірогозького району» на договірних засадах. При веденні бухгалтерського обліку самостійно – до штатного розпису школи вводиться посада бухгалтера (або розрахунково), якому надається право другого підпису.
У разі ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах, право другого підпису надається головному бухгалтеру (заступнику головного бухгалтера або іншому працівнику централізованої бухгалтерії) комунальної установи «Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти Нижньосірогозького району».
6.9. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через комунальну установу «Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти Нижньосірогозького району».
6.10. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.
6.11.Отримані доходи або їх частина не розподіляється між засновником, працівниками, членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.12. Доходи закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
7.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VIIІ. Контроль за діяльністю школи

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділ освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької райдержадміністрації.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.

IХ. Реорганізація або ліквідація школи

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає Засновник.
Реорганізація і ліквідація школи здійснюється за рішенням сесії місцевої ради.
Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
9.4. У разі реорганізації або ліквідації закладу його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету відповідно до рішення засновника.
Категорія: Статут школи | Додав: Irina_Nagorna
Переглядів: 72 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar